O firmě

V roce 1991, po zrušení Státního statku Kolín, potomci některých bývalých majitelů statků, a současní soukromě hospodařící rolníci, založili Zemědělskou společnost Kutlíře.

STATEK KUTLÍŘE , a.s. působí nejen v kolínském regionu, ale stále více se snaží proniknout do dalších krajů České republiky.

V rámci regionu spolupracuje s výkupními podniky a dalšími společnostmi působícími v zemědělském sektoru. Mezi její klienty patří chovatelé exotického ptactva ve středních a severních Čechách, závodní a školní jídelny v Kolíně a okolí, jimž společnost dodává brambory, a také drobní chovatelé na Kolínsku, kteří nakupují různé druhy obilovin.

Celá výroba je v Kutlířích ekologicky únosná a snaží se postupovat v souladu s přírodou a udržováním celkového vzhledu okolní krajiny. Snahou společnosti je dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka a stálosti jeho vztahu s výrobcem. Proto se společnost také snaží udržet si kvalitu výroby a její pestrost doplňovat dalšími produkty.

Firma STATEK KUTLÍŘE, a.s. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a je zapojena do Systému sdruženého plnění pod klientským číslem EK-F00034666 a plní tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písmena c) zákona o obalech

Naše firma má udělenou autorizaci k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky pro chemické látky ze skupiny podle § 2 odstavce 8 písmene f),g),h),i),j),k),l),m),n) a o) zákona č.157/1998 Sbírky, o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění.

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Nebezpečné odpady, se kterými bude nakládáno, jsou zařazeny podle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů.